Prodej a servis vozů SCANIA

Drobečková navigace

Úvod > Oznamovatel

Oznamovatel

Vnitřní oznamovací systém společnosti ProScan, a.s.

 

je určen zaměstnancům společnosti a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti. 

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 1.12.2023,

Povinný subjekt ProScan, a.s., Konecchlumského 1072, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 25964992      na které se výše uvedená Směrnice EU vztahuje v souladu s článkem 8 Směrnice EU zavedl interní kanály pro oznamování při podezření z porušení práv Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v čl. 19 Směrnice EU.

V souladu s požadavky směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Příslušná osoba pro příjem oznámení: Olga Lukešová, zastupující příslušná osoba: Lenka Vojtěchová

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů. 

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

 

Vnitřní oznamovací systém

  1. v elektronické podobě

na e-mail  oznamovatel@proscan.cz

             přes zabezpečený webový formulář https://www.proscan.cz/oznamovatel   

  1. v listinné podobě - takové oznámení musí být doručeno na adresu společnosti ProScan a.s., Konecchlumského 1072, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, v uzavřené obálce označené následovně: „OZNAMOVATEL - neotvírat, výhradně k rukám příslušné osoby“ nebo vložením do kovové schránky určené pro podávání oznámení - přízemí v budově společnosti na stejné adrese. 
  1. Ústně - telefonicky či osobně po telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení.

Telefonicky - bez záznamu +420 737 213 731, po-pá 8:00 - 13:00

Telefonicky - hlasový záznamník +420 777 494 118, 7/24

Osoby, které nechtějí použít z jakýchkoliv jiných důvodů VOS společnosti je určen

Externí oznamovací systém

Oznámení je možné dále také podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti - bližší informace na webových stránkách ministerstva https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Uveřejnění oznámení 

Uveřejnit oznámení, tj. zpřístupnit informace z oznámení veřejnosti, může oznamovatel pouze za podmínek uvedených v §7 odst. 1 zákona.

https://oznamovatel.justice.cz/kdy-se-muze-oznamovatel-obratit-primo-na-verejnost/

Podání oznámení přímo příslušným orgánům veřejné moci

Informace před podáním oznámení

 Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která u povinného subjektu, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ust. § 2 odst. 3 zákona.

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; identifikační údaje nejsou třeba, pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Komplexní informace pro oznamovatele lze nalézt  https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Jakým způsobem lze protiprávní jednání ohlásit?

Oznamovatel může oznámení podat v zásadě libovolným způsobem osobně, písemně, telefonicky, emailem či prostřednictvím webového formuláře.

V mimořádných případech a při splnění určitých podmínek může oznamovatel svá podezření zveřejnit přímo prostřednictvím medií či jiným způsobem, aniž by tak ztratil právo na ochranu vyplývající ze směrnice.

Není vyloučena možnost podat oznámení zcela anonymně, takováto forma podání má ovšem i své nevýhody v podobě omezené ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními.

Prošetření oznámení

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 3 měsíců od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení.

Jak bude oznámení prošetřováno? 

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou organizaci či právnické osobě, které se oznámení týká, doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení nebo inspektorátu práce.

Oznámení bude v rámci každého oznamovacího systému přiděleno příslušné osobě, která bude mít povinnost oznámení ve stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku prošetření vždy vyrozumět oznamovatele.

Výjimkou z uvedeného pravidla je pouze situace, kdy by totožnost oznamovatele bylo nutné sdělit orgánům vyšetřujícím trestnou činnost, ovšem i o této skutečnosti musí být oznamovatel vyrozuměn.

Informace o odesílateli
Zpráva
Přílohy
Přiložete veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení.
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů